Výstava

+ 11 fotiek
UMENIE PODKARPATSKEJ RUSI - ČESKOSLOVENSKÁ STOPA 1919-1938

V priestoroch Bethlenovho domu aktuálne prebieha výstava, mapujúca umenie a kultúrne súvislosti na území bývalej Podkarpatskej Rusi. Je obmenenou reprízou výstavy, ktorú v roku 2019 pripravila Východoslovenská galéria. V rámci výstavnej dramaturgie v rokoch 2018 – 2019 galéria reagovala na historické udalosti a výročia vzniku 1. ČSR. Koncipovanie výstavného projektu sa uskutočňovalo v  kooperácii s viacerými múzeami, galériami a archívmi na Slovensku, v Českej republike a Ukrajine – čo dopĺňa dobový naratív národnostného zloženia 1. ČSR ako multinárodnostného a etnického štátu.  Významnou spoluprácou v rámci danej témy bola súčinnosť so Zakarpatským Múzeom Jozefa Bokšaja v Užhorode, avšak v dôsledku aktuálneho vojenského konfliktu na Ukrajine nebolo možné prezentovať pri repríze výstavy kolekciu umenia Podkarpatskej Rusi zo zbierok užhorodského múzea. Výpožičkou niekoľkých významných diel sa do tohto pozoruhodného projektu zapojila i naša aukčná spoločnosť Art Invest. Jedná sa o diela J. Alexyho, V. Erdélyiho, J. Bokšaya, A. Hudečka, V. Rabasa a A. Kocku. Výstava ponúka zaujímavý exkurz na raritný segment výtvarného umenia medzivojnového obdobia 1. ČSR, dopĺňajúci fenomén Košickej moderny.

Utorok, 4.4.2023, 17:00
Dátum konania
STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA V BANSKEJ BYSTRICI
Miesto konania aukcie

Umelecký život na Podkarpatskej Rusi bol na začiatku 20. storočia formovaný najmä miestnymi autormi, ktorých školili významní uhorskí umelci v duchu umeleckých kolónií. Po pripojení územia Podkarpatskej Rusi k Československu sa stráca jej dominantný vzťah k Budapešti ako kultúrnemu centru a vyvstáva potreba vybudovania vlastnej výtvarnej organizácie, kultúrneho centra i umeleckého školstva. Podkarpatská Rus ako vďačný inšpiračný zdroj začala priťahovať veľké množstvo maliarov z celej republiky, predovšetkým v českých krajinách bola živou témou z politického, kultúrneho i sociálneho hľadiska. Mnohí prichádzajúci českí autori tak pomáhali spoluutvárať charakter miesta svojimi výtvarnými, publikačnými či osvetovými aktivitami. 

Podobne ako tomu bolo v medzivojnových Košiciach, aj územie najvýchodnejšej časti republiky sa vyznačovalo multikultúrnym charakterom, vďaka čomu bolo umenie Podkarpatskej Rusi tvorené prevažne umelcami – migrantmi. Chýbajúce štátne akadémie umenia suplovali súkromné školy ako Škola Gustáva Mallého v Bratislave 1911 – 1932, Krónova škola v Košiciach 1921 – 1927 a v Užhorode to bola Verejná škola kreslenia, založená v roku 1927 Jozefom Bokšajom a Vojtechom Erdélyim. Bokšaj a Erdélyi, ako vedúce osobnosti boli odchovancami budapeštianskej akadémie, Erdélyimu sa dostalo mníchovské a parížske školenie. Medzi najvýznamnejších žiakov ich Verejnej školy patrili predovšetkým A. Kocka, A. Doboš, F. Manajlo, Z. Šoltés a iní, z ktorých niektorí absolvovali i štúdium na pražskej akadémii.

Českí umelci usadení v Užhorode formovali najmä výtvarný program kubizmu a krajinomaľby (M. Benešová-Špálová, V. Rabas, A. Hudeček, B. Oždian a i.). Zo slovenských výtvarníkov sem dochádzali napríklad M. Benka, I. Weiner-Kráľ či J. Alexy, ktorý dokumentoval tamojšiu krajinu.

Etnicky zmiešané a rôznorodé umenie Podkarpatskej Rusi rezonovalo aj na východnom Slovensku, prostredníctvom výstav vo Východoslovenskom múzeu v rokoch 1921 a 1934.  Z dôvodu absencie vlastnej galerijnej či muzeálnej inštitúcie vystavovali užhorodskí a mukačevskí umelci okrem Košíc i v Bratislave a Prahe.

Vedecko-výskumný a výstavný projekt, ktorý mapuje kultúrne dianie a umeleckú produkciu územia bývalej Podkarpatskej Rusi pokračuje ako samostatná výskumná aktivita v nadväznosti na súvislosti medzivojnového umenia, predovšetkým na košický okruh 20. a 30. rokov 20. storočia, známy pod súhrnným názvom Košická moderna. Obdobie medzivojnového umenia na Podkarpatskej Rusi v kontexte Košickej moderny (alebo v merítku stredoeurópskeho umenia) doposiaľ nepredstavuje adekvátne spracovanie z pohľadu slovenskej, či českej umenovedy. Aj z toho dôvodu je táto téma atraktívna, nielen pre lokálne dejiny umenia na východnom Slovensku, ale pri systematickom a komplexnom spracovaní ma ambíciu doplniť kontext širších vzťahov československej umeleckej scény. 

 

Mgr. Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map