Objednávka limitnej dražby

SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE AUKČNOU SPOLOČNOSŤOU ART INVEST GROUP s.r.o. NA 33. AUKCII UMENIA KONANEJ DŇA 12.5. 2024 V BRATISLAVE ZA TÝCHTO PODMIENOK:

Zastupovaný určí dielo, ktoré má byť v jeho mene dražené a to tým, že uvedie jeho katalógové číslo a popis.

Zastupovaný určí výšku ceny diela – cenový limit, do ktorej má byť dielo dražené. Cenový limit je potrebné stanoviť podľa Dražobného poriadku. Pre každú sumu je stanované iné navyšovanie ceny:

0-200 eur              navyšovanie po 10 eur                                                       3 000-5 000 eur navyšovanie po 200 eur

200-500 eur         navyšovanie po 20 eur                                                        5 000-10 0000 eur navyšovanie po 500 eur

500-1500 eur       navyšovanie po 50 eur                                                       10 000-35 000 eur navyšovanie po 1 000 eur        

1 500-3 000 eur   navyšovanie po 100 eur                                                    35 000-150 000,- eur navyšovanie po 2 000,- eur

                                                                                                                    od 150 000,- eur navyšovanie po 5 000,- eur   

Zastupovaný akceptuje, že plnú moc na zastupovanie na aukcii možno uzavrieť najneskôr 24 hodín pred konaním aukcie.

UPOZORNENIE:

Pokiaľ sa jedná o dražiteľa, ktorý nemá trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo je cudzincom, je tento dražiteľ povinný ako dôkaz vážneho záujmu a úmyslu zúčastniť sa dražby, riadne dražiť a vydražiť ponúkanú/é položku/y a túto/tieto vrátane provízie galérie Art Invest  riadne a včas uhradiť a prevziať, zaplatiť na číslo bankového účtu IBAN: SK 4102000000002517632851, SWIFT: SUBASKBX prevádzkovateľa dražby dražobnú istinu vo výške 1.000 EUR /slovami jeden tisíc eur/, ktorá mu bude v prípade neuhradenia vydraženej položky, keď z akéhokoľvek  dôvodu alebo bez udania dôvodu, v 14 dennej lehote od vydraženia neuhradí vydražené dielo, započítaná zo strany galérie Art Invest ako zmluvná pokuta, prípadne mu bude po jeho neúspešnej dražbe položky vrátená.  S nespochybniteľným právom galérie Art Invest  na zmluvnú pokutu v hore uvedenej výške dražiteľ výslovne súhlasí, tento svoj výslovný a neodvolateľný súhlas dokladá i tým, že istinu vo výške 1.000,-EUR v prospech galérie Art Invest skladá. Toto vyššie uvedené ujednanie sa nevzťahuje na dražiteľov, ktorí v minulosti už riadne uhradili a prevzali minimálne jednu vydraženú položku.

Splnomocňujem spoločnosť ART INVEST GROUP s.r.o., aby ma zastupovala na 33. aukcii umenia, konanej dňa 12.5. 2024 v Bratislave a dražila za mňa nasledovné diela:

Katalógové čísloAutor a názov dielaVyvolávacia cenaCenový limitZmazať
dražobným poriadkom
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map