Aukčný poriadok on-line dražby

Aukčný poriadok ART INVEST GROUP, s.r.o.

PRAVIDLÁ INTERNETOVEJ AUKCIE

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DRAŽITEĽA
 1. Každý dražiteľ je povinný sa zo zákona riadne zaregistrovať. Dražiteľ musí byť osoba staršia ako 18 rokov a musí mať plnú spôsobilosť na právne úkony. Dražiteľ nesmie byť osobou, ktorá nesmie byť zo zákona účastníkom dražby podľa ustanovenia § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „zákon“). Údaje poskytnuté na registráciu slúžia pre interné potreby aukčnej siene ART INVEST GROUP (ďalej len „ART INVEST“). Použité budú v súlade s platnými a účinnými zákonmi Slovenskej republiky a nebudú poskytované tretím osobám, pokiaľ  to platný zákon zakazuje.
 2. Registráciou sa účastník automaticky stáva členom Klubu dražiteľov aukčnej siene ART INVEST a plne a bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými aukčnými podmienkami a dražobným poriadkom. Až potom môže aktívne prihadzovať a nakupovať predmety na našich webových stránkach galérie ART INVEST. Každý už zaregistrovaný dražiteľ je povinný priebežne sledovať aktuálne aukčné podmienky a prípadné zmeny v nich alebo v dražobnom poriadku. Pri každej dražbe, podaní limitu a nákupe predmetu, súhlasí zaregistrovaný užívateľ, a to bezvýhradne a bez výnimky, s aktuálnymi aukčnými podmienkami a s aktuálnym dražobným poriadkom.
 3. Riadne zaregistrovaný dražiteľ, ktorého identita bola aukčnou sieňou overená, má právo prezrieť si dražené predmety v priestoroch galérie vo vopred určené dni. Presný dátum a čas výstavy dražených predmetov bude zverejnený na webovej stránke ART INVEST. Výstava dražených predmetov bude vždy v dĺžke najmenej piatich pracovných dní pred konaním dražby. V iných dňoch nebude prehliadka dražených predmetov umožnená nikomu z dražiteľov a to z technických a prevádzkových dôvodov zo strany aukčnej siene. Aukčná sieň si vyhradzuje právo neumožniť zaregistrovaným dražiteľom prehliadku dražených predmetov mimo dobu stanovenú pre výstavy a prehliadky dražených predmetov.
 4. Overenie dražiteľa prebehne v pracovných dňoch od 12:00 do 17:00 hod. V ostatných dňoch a hodinách, a mimo prevádzkovú dobu, prebehne overovanie dražiteľa podľa časových možností aukčnej siene alebo po telefonickom dohovore na tel.: +421 252 63 4664. Dražiteľovi bude zaslané prihlasovacie meno pre prihlásenie a identifikačné číslo (ďalej len ID). Na webových stránkach www.artinvest.sk pod draženou položkou bude verejne viditeľné iba ID dražiteľa, ktorý uskutočnil prihodenie. Aukčná sieň môže kedykoľvek dražiteľovi zaslať e-mail a písomne ho vyzvať k novej registrácii za účelom zaistenia anonymity pod iným ID. Novú registráciu je takto oslovený dražiteľ povinný urobiť bezodkladne. Pokiaľ nová registrácia člena klubu dražiteľov aukčnej siene ART INVEST nebude uskutočnená zo strany dražiteľa do 3 dní od dátumu výzvy alebo ak bude zo strany aukčnej siene nutné (napr. už v priebehu aktuálnej dražby, kedy sa nemôže čakať zo strany aukčnej siene 3 dni na novú registráciu dražiteľa), preregistruje už zaregistrovaného dražiteľa tak, aby jeho ID bolo zmenené. V takom prípade zostanú prihlasovacie údaje dražiteľa rovnaké, bude iba dražiť pod iným ID. Vydražiteľovi je automaticky po ukončení dražby predmetu zaslaný e-mail s oznámením o vydražení položky.
 5. Vydražiteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od ukončenia dražby predmet v plnom rozsahu vrátane aukčnej provízie uhradiť, inak bude z klubu dražiteľov aukčnej siene trvale vyradený a bude po ňom aukčná sieň vymáhať celkovú vzniknutú škodu a ušlý zisk s možnosťou jednostranného zápočtu zo strany prevádzkovateľa dražby. Takto vyradený dražiteľ sa nesmie pokúšať o novú registráciu pod iným ID, ani nesmie požiadať inú osobu, aby sa za neho registrovala a dražila. Toto jednanie by mohlo byť považované za jednanie podvodné so všetkými právnymi dôsledkami s tým spojenými. Neprevzaté a riadne neuhradené predmety z dražby v danom 7 dňovom termíne môže aukčná sieň ART INVEST opätovne zaradiť do aukcie alebo ich odpredať iným dražiteľom či záujemcom, a teda považovať pôvodnú dražbu za absolútne zmarenú. V prípade, že bude aukčná sieň nútená opakovať dražbu predmetu alebo v prípade, že dôjde k akejkoľvek škode či strate na zisku aukčnej siene ART INVEST neuhradením vydražených položiek z toho dôvodu, že vydražiteľ odmietol z akéhokoľvek dôvodu prevziať a uhradiť vydražený predmet, prípadne pokiaľ vydražiteľ neuhradí do 7 kalendárnych dní od ukončenia poslednej draženej položky (ktorú dražil) vydražené predmety, môže byť trvalo vyradený z klubu dražiteľov aukčnej siene ART INVEST. Vzniknutá škoda a straty na zisku v takomto prípade bude aukčnou sieňou vyčíslená a bude po dražiteľovi požadovaná k úhrade, vrátane všetkých trov, súdnych výdajov, ako aj nákladov právneho zastúpenia atď. Ďalej bude aukčná sieň v prípade zmarenia dražby položky vyžadovať od dražiteľa, ako svoj nespochybniteľný nárok za poškodenie „dobrého obchodného mena“ a za ďalšie problémy a komplikácie s tým spojené, zmluvnú pokutu vo výške 20% /slovom dvadsať percent/ z celkovej čiastky za vydražené a neprevzaté, prípadne neuhradené predmety zo strany dražiteľa. S týmito podmienkami každý dražiteľ výslovne súhlasí a zaväzuje sa ich po zvážení plne dodržovať a akceptovať a vyčíslenú škodu a zmluvnú pokutu bez ďalšieho uhradiť. Je vždy na dražiteľovi a na jeho slobodnom a dôkladnom uvážení a rozhodnutí, či bude tú ktorú položku dražiť, a či bude disponovať dostatkom finančných prostriedkov na jej úhradu v neprekročiteľnej lehote 7 dní. Účasť na dražbe je slobodným rozhodnutím každého dražiteľa, ak sa však už k dražbe rozhodne, musí niesť všetky právne dôsledky s tým spojené a musí k celej záležitosti pristupovať s maximálnou možnou mierou zodpovednosti a vážnosti.
 6. Účastníkmi dražby môžu byť len osoby plne spôsobilé na právne úkony.
 7. Účastníkmi dražby nesmú byť (A) osoby, ktoré nemôžu nadobúdať vlastnícke právo alebo iné práva k predmetom dražby, (B) osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo (C) osoby voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo (D) osoby ohľadom ktorých majetku bola vyhlásená reštrukturalizácia.
 8. Účastníkmi dražby nesmú byť navrhovatelia dražby, osoby im blízke ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby. Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.

 

 1. PRAVIDLÁ AUKCIE
 1. Dražené predmety sú označené a popísané vrátane uvedenia najnižšieho podania (vyvolávacia cena) na internetových stránkach aukčnej siene ART INVEST (artinvest.sk). Predmety dražené v internetovej aukcii budú vystavené najneskôr v deň aukcie v ART INVEST. Internetovou dražbou sa rozumie predaj položiek prostredníctvom webových stránok najvyššej ponuke.
 2. Pokiaľ sa vložená položka do aktuálnej aukcie zatiaľ nedraží, (položky sú ponúkané v internetovej dražbe minimálne 10 dní pred definitívnym ukončením aukcie), alebo nie je zatiaľ uskutočnené k položke navýšenie zo strany dražiteľov, vyhradzuje si aukčná sieň právo túto položku kedykoľvek v priebehu dražby stiahnuť z aukcie a odpredať ju prípadnému potenciálnemu záujemcovi hneď, bez čakania na koniec a výsledok aukcie. V takom prípade, ale musí byť minimálna predajná cena položky dvojnásobkom vyvolávacej ceny prípadne viac, podľa konečnej dohody na predajnej cene s aukčnou sieňou. Ak teda chce mať dražiteľ istotu, že položka nebude neskôr z aukcie stiahnutá (z dôvodu predaja okamžitému záujemcovi – keďže sa zatiaľ nedražila), prihodením na túto položku si zaistí jej dražbu. Dražiteľom sa odporúča pri položkách, o ktoré majú záujem, urobiť navýšenie ihneď (pokiaľ sa zatiaľ nedraží) a nečakať s prihodením až na koniec aukcie.
 3. Aukčné predmety (exponáty) budú dražené v poradí (deň, čas), ktoré je uvedené na internetových stránkach. V prípade prihodenia 3 minút pred stanoveným časom ukončenia dražby konkrétnej položky sa čas ukončenia predlžuje o 3 minúty a to až do doby posledného (najvyššieho) prihodenia.
 4. Aukčná sieň ART INVEST si vyhradzuje plné právo jednostranne zrušiť aukciu, resp. dražbu draženého predmetu, či zmeniť jej termín z dôvodu výpadku serveru, el. prúdu či živelnej pohromy alebo v prípade závažného protiprávneho jednania vlastníka predmetu. Ďalej aukčná sieň ART INVEST neručí za problémy s pripojením k internetu na strane dražiteľa.
 5. Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani Aukčný dom a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.
  Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené. Poškodenia odpovedajúce bežnému opotrebovaniu exponátov, vzhľadom na ich vek, sa v katalógu neuvádzajú (napr. drobné poškodenia rámu, prirodzená krakeláž olejomalieb, zažltnutý papier starších grafík a kresieb, malé reštaurátorské zásahy a pod.). Pri výtvarných dielach a starožitnostiach sa bližšie špecifikujú iba tie poškodenia, ktoré ovplyvňujú umeleckú hodnotu predmetu. Diela vyhlásené za kultúrnu pamiatku budú opatrené znaleckým posudkom a je možné ich vyviezť len so súhlasom príslušných orgánov. Ponúkané predmety si je možné pred aukciou prezrieť.
 6. Vydražené diela a predmety je možné reklamovať do piatich pracovných dní od prevzatia položky a uhradenia ceny v hotovosti alebo na účet aukčnej siene. Možnosť reklamovať vydražený obraz (z dôvodu vážneho podozrenia, alebo z obavy zo zakúpenia falzifikátu) má dražiteľ právo uplatniť do troch pracovných dní, od okamihu prevzatia položky a uhradenia ceny v hotovosti či na účet aukčnej spoločnosti.
 7. V takom prípade je dražiteľ povinný do nasledujúcich 14-tich kalendárnych dní od okamihu reklamácie doručiť k rukám prevádzkovateľa písomný znalecký posudok od súdneho znalca v obore výtvarné umenie, ktorý bude jednoznačne dokazovať a vysvetľovať, že sa jedná o falzifikát.
 8. Dražba predmetu bude definitívne ukončená (pokiaľ neprihodí niektorý z dražiteľov) do 3 minút od posledného prihodenia. K prípadnej reklamácii poradia času a výšky prihodenia má dražiteľ možnosť nahliadnuť do histórie prihodení na webových stránkach Aukčnej siene ART INVEST. Dražiteľovi sa odporúča presne nastaviť aktuálny čas na svojom počítači. Dražiteľovi sa odporúča sledovať ID dražiteľa, ktoré je zobrazené pod draženou položkou. Pokiaľ nie je zobrazené Vaše ID pod draženou položkou, bolo Vaše prihodenie prevýšené prihodením iného dražiteľa, ktorého ID je zobrazené pod draženou položkou. V takom prípade urobte ďalšie prihodenie, pokiaľ máte o položku aj naďalej záujem. Prihodenia môžu byť ľubovoľné, ale nie nižšie, ako je minimálna výška prihodenia. Ak vykoná dražiteľ prihodenie, niekoľko sekúnd trvá, kým je prihodenie zobrazené pre všetkých dražiteľov (iba ID). Predmet, ktorý nebol v dražbe vydražený, môže ART INVEST na žiadosť dražiteľa zaradiť na koniec dražby a opakovať dražbu tohto predmetu. Tejto dražby sa môžu zúčastniť ostatní dražitelia. Výstava dražených predmetov prebehne v priestoroch ART INVEST v dňoch a hodinách určených aukčnou vyhláškou.
 9. Štandardná výška prihodenia k draženým položkám je automatický určovaná programom serveru, ktorý je naprogramovaný identicky s minimálnou výškou prihodenia. Ak dražiteľ urobí vyššie prihodenie k draženej položke ako je štandardné prihodenie, program nasledujúce prihodenia k tejto položke určuje ďalej v súlade s aukčnou vyhláškou (štandardné prihodenie). Ak dražiteľ vykoná vyššie prihodenie omylom, nie je možné toto prihodenie anulovať (vziať späť).
 10. Vydražiteľ je povinný (pokiaľ takto vykonané prihodenie nebude prevýšené iným dražiteľom) túto položku uhradiť.
 11. Aukčná sieň si vyhradzuje právo označovať otáznikom v popise položky diela spadajúce do kategórie – pravdepodobne autor – okruh autora.

 

Stanovené minimálne výšky prihodení:

 

Do 200,- eur

o 10 eur

do 5 000,- eur

o 200 eur

Do 500,- eur  

o 20 eur  

do 10 000,- eur

o 500 eur 

Do 1 500,- eur

o 50 eur 

do 35 000,- eur 

o 1000 eur 

Do 3 000,- eur  

o 100 eur

od 35 000,- eur

o 2000 eur 

 

 1. Dražiteľ je povinný dodržať postup úhrady vydraženého predmetu podľa vyhlášky Aukčnej siene ART INVEST a tohto dražobného poriadku a aukčných podmienok.

                                                   

 • DRAŽBA NA LIMIT (program draží za Vás)
 1. Každý zaregistrovaný dražiteľ môže využiť tzv. „dražbu na limit“. Tento spôsob dražby je vhodný pre dražiteľov, ktorí sa nemôžu aktívne zúčastniť dražby predmetu z časových dôvodov, a tiež preto, že každá položka sa môže dražiť aj o niekoľko hodín dlhšie, ako je plánovaný čas ukončenia dražby. V takom prípade sú dve možnosti, ako sa zúčastniť dražby na limit. Prvou je navštíviť našu Aukčnú sieň, kde Vás zaregistrujeme a vyplníme dražbu na limit na položky, o ktoré máte záujem. Druhou možnosťou je vyplnenie limitu priamo na www.artinvest.sk
 2. Cieľom tohto spôsobu dražby je skvalitniť priebeh internetových dražieb (aukcií) prebiehajúcich na našich webových stránkach. Dražba na limit je výhodná pre široký okruh dražiteľov. Hlavnou prednosťou je, že dražiteľ nemusí po vyplnení „dražby na limit“ neustále sledovať, či nebolo jeho prihodenie prevýšené iným dražiteľom, a taktiež nie je (do určitej výšky limitu) povinný vopred skladať finančnú zálohu „dražby na limit“. Maximálna výška limitu je záväzná a dražiteľ je povinný konečnú cenu plus províziu Aukčnej sieni uhradiť do 7 dní od okamihu vydraženia podľa podmienok dražobného poriadku. 
 3. Maximálna výška limitnej ceny podaná niektorým z dražiteľov na konkrétnu položku bude zverejnená v histórii prihodení až v momente prevýšenia tejto maximálnej limitnej ceny iným dražiteľom. V priebehu a na konci dražby bude verejne zobrazené iba ID dražiteľa s nápisom "LIMIT", ktorý označuje dražbu na limit a čas podania limitu. Maximálna výška podaných limitov nebude verejne zobrazená (do momentu prevýšenia tejto maximálnej ceny). Po ukončení dražby bude archivovaná v databáze Aukčnej siene pre prípadnú spätnú kontrolu v prípade žiadosti niektorého zo zaregistrovaných dražiteľov.
 4. Pokiaľ na rovnakú položku v dražbe budú podané dva limity s totožnou limitnou čiastkou, bude program, ktorý zaisťuje priebeh dražby, uprednostňovať limit, ktorý bol podaný ako prvý. Neskôr pridanému limitu sa do histórie prihodení zapíše výška jeho podaného limitu a limitu, ktorý bol podaný ako prvý automaticky program vykoná jedno prihodenie nad druhý rovnako vysoký limit (viď. ďalej).
 5. Dražiteľ je po každom podaní limitu povinný skontrolovať či je pod draženou položkou jeho identifikačné číslo (ID). Pokiaľ sú podané dve prihlášky „dražba na limit“ s identickou maximálnou limitnou cenou na položku, program vykoná jedno prihodenie cez limit iba prvému zaregistrovanému limitu. Rozhoduje teda presný čas a deň, kedy bol limit odoslaný aukčnej sieni na zaregistrovanie. Prvá zaregistrovaná prihláška má automaticky prednosť, pokiaľ v priebehu dražby nebude o túto položku záujem zo strany ostatných dražiteľov, ktorí maximálnu výšku ceny „dražby na limit“ môžu prevýšiť. Maximálna výška limitu na každú položku v dražbe na webových stránkach Aukčnej siene nie je zverejnená do doby identického alebo vyššieho prihodenia od iného dražiteľa. V histórii prihodení je iba identifikačné číslo dražiteľa (ID) a nápis LIMIT , ktorý označuje spôsob dražby na limit.
 6. Ak sa stane, že na jednu položku sú dva a viac limitov, program vyberie vždy dve najvyššie ponuky a spustí automaticky dražbu predmetu až do prihodenia druhej najvyššej ponuky.
 7. Pokiaľ bol dražiteľov limit prekonaný, môže zvýšiť svoj limit alebo ďalej prihadzovať osobne. Dražiteľ môže v priebehu dražby kedykoľvek zvýšiť svoj predchádzajúci limit.

 

Príklad: (dražba na limit)

 

Pokiaľ má dražiteľ záujem napr. o položku s vyvolávacou cenou 600,-eur , má možnosť zvážiť, koľko je ochotný maximálne za túto položku ponúknuť  v dražbe. Ak sa rozhodne napr. pre maximálnu čiastku 2 000,-eur, tak vloží limit na našich webových stránkach 2 000,-eur . Po odoslaní limitu program automaticky uskutoční prihodenie vyššie než predchádzajúce pri tejto položke alebo zaháji jej dražbu. Ak uskutoční niektorý z dražiteľov prihodenie, ktorým prevýši limit, program okamžite uskutoční prihodenie, pokiaľ mu to maximálna výška stanoveného limitu dovoľuje. Pokiaľ je aktuálna cena 1 500,-eur , tak toto prihodenie uskutočnil program automaticky proti inému dražiteľovi, ktorý učinil prihodenie 1 450,-eur . Pokiaľ nikto z dražiteľov neprevýši čiastku 1 500,-eur , získava dražiteľ (účastník dražby na limit) túto položku za 1 500,-eur  plus provízia Aukčnej siene vrátane DPH. Konečná cena položky je ovplyvnená záujmom či nezáujmom ostatných dražiteľov. Za účelom kontroly prihodení je pri každej draženej položke na vyžiadanie možnosť nahliadnutia do histórie prihodení.

 

 1. Ak prihodí na predmet v priebehu dražby ktorýkoľvek z dražiteľov, ktorý nedraží na limit alebo bol jeho limit prekonaný, také prihodenie, ktoré bude identické ako najvyšší maximálny limit za tento predmet, program bude automaticky vykonávať jedno prihodenie cez stanovenú limitnú čiastku. Vydražiteľ tejto položky je povinný uhradiť Aukčnej sieni maximálnu cenu limitu (dražba na limit) plus jedno prihodenie Aukčnej sieni v prípade, že nebude toto jedno prihodenie cez limit uskutočnené iným dražiteľom, ktorý položku vydraží, uhradí a prevezme ako bezchybnú.

 

Príklad: (prihodenie navyše)

 

Vyvolávacia cena položky je  300,-eur . Maximálny podaný limit je 600,-eur  a aktuálna cena v dražbe je 600,- eur , avšak túto čiastku prihodil iný dražiteľ. Prihodenie (pri dražbe na limit), ktoré uskutoční program musí byť z 600,- eur na  650,-eur , tak, aby boli splnené podmienky „dražba na limit“ zo strany Aukčnej siene ART INVEST. Program automaticky registruje výšky maximálnych limitov tak, aby rozlíšil, kedy je nutné vykonať jedno prihodenie nad stanovený limit. V prípade, že dražiteľ vydraží niektorú z položiek, program do niekoľkých minút zašle automaticky e-mail o vydražení položky s celkovou cenou vrátane provízie Aukčnej siene ART INVEST.

 

 1. V prípade, že nastanú akékoľvek technické problémy v priebehu dražby s pripojením, či programom na serveri, môže Aukčná sieň položky vyňať a anulovať prihodenia, prípadne položky zaradiť do dražby v náhradnom termíne.
 2. Právny nárok na vydraženú položku prechádza na vydražiteľa okamihom uhradenia celkovej ceny za vydražený predmet vrátane provízie pre Aukčnú sieň ART INVEST, prevzatím tejto položky a vystavení príjmového dokladu, ktorý slúži ako doklad o prechode vlastníckeho práva.
 1.    PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Vydražené predmety možno uhradiť :
 2. bezhotovostným bankovým prevodom na príslušný bankový účet ART INVEST,
 3. v hotovosti k rukám prevádzkovateľa ART INVEST za podmienok nižšie uvedených, 
 4. na dobierku(prostredníctvom Slovenskej pošty ai.  oprávnených prepravných, resp. doručovacích spoločností s príslušnou licenciou). Zaslanie na dobierku je možné iba po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom dražby a po riadnom a včasnom uhradení ceny vydraženého predmetu vrátane provízie, od momentu predania predmetu na prepravu nesie vydražiteľ všetky možné riziká poškodení, odcudzenia, straty a pod. na vydraženom predmete.
 5. Ponúkaný predmet je predaný dražiteľovi s najvyššou ponukou. Kupujúcemu (dražiteľovi) je účtovaná aukčná provízia vo výške 19% z dosiahnutej ceny (plus DPH). Provízia sa zaokrúhľuje na celých 50 eurocentov nahor.
 6. Aukčná sieň prijíma platby za vydražené položky zo strany vydražiteľa bankovým prevodom na príslušný bankový účet aukčnej siene tak, aby bola platba pripísaná na bankový účet aukčnej siene najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia dražby alebo maximálne do 7 dní od ukončenia dražby poslednej položky. Účet vedený vo VÚB a.s.,číslo účtu: SK41 0200 0000 0025 1763 2851, je potrebné zadať variabilný symbol, t.j. identifikačné číslo dražiteľa. V iných prípadoch  je možná platba v hotovosti v aukčnej sieni a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore s prevádzkovateľom dražby na tel. +421 905 659 148 v danom termíne 7 dní. V prípade, že nebude platba za vydražený predmet podaná a pripísaná preukázateľne na bankový účet aukčnej siene do 7 dní od ukončenia dražby, môže byť dražba takého predmetu označená aukčnou sieňou za tzv. „zmarenú“. V prípade oneskorenej platby, ktorá bude uskutočnená po termíne splatnosti podľa aukčného poriadku, prípadne ak nedôjde k úhrade vôbec, môže zaslať aukčná sieň čiastku späť dražiteľovi, a to zníženú o ušlý zisk a o celú škodu aukčnej siene a jej prevádzkovateľa bez akéhokoľvek nároku na vydražený predmet zo strany vydražiteľa. Je teda plným právom prevádzkovateľa dražby vykonať jednostranné zápočítanie. Je iba na rozhodnutí a platobnej disciplíne každého vydražiteľa, či bude potrebné k týmto krokom pristúpiť. Dražiteľ výslovne akceptuje, že 7- dňová lehota na úhradu vydraženého predmetu je lehotou dostatočne dlhou. Súčasne budú oneskorené platby za vydražené predmety o jeden deň (a viac) automaticky považované za hrubé porušenie aukčného poriadku s následným možným vylúčením dražiteľa z klubu dražiteľov aukčnej siene ART INVEST.
 7. Platby bankovou kartou za vydražené predmety nie sú z technických dôvodov možné a prístupné.
 8. V prípade, že vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastníctvo predmetu dražby v okamihu uhradenia predmetu a jeho fyzického prevzatia.
 9. Vydražený predmet bude vydaný vydražiteľovi za podmienok stanovených aukčným poriadkom spolu s písomným potvrdením a nadobudnutí vlastníctva predmetu dražby.
 10. Vydražený predmet môže ART INVEST vydať jedine vydražiteľovi alebo osobe s plnou mocou (notársky overenými podpismi splnomocniteľa a splnomocneného) od vydražiteľa. Vydražitelia inej štátnej príslušnosti ako slovenskej si môžu vydraženú položku buď osobne prevziať alebo nechať zaslať na dobierku.
 11. Presný vzor plnej moci na stiahnutie tu: (Acrobat Reader na stiahnutie tu:..). Inak formulovaná plná moc nebude aukčnou sieňou prijímaná ani akceptovaná.
 12. Cena za prepravu predmetu dražby sa určuje podľa aktuálnych cenníkov zmluvných prepravcov dražobníka a je v plnom rozsahu hradená vydražiteľom.
 13. Zaslanie vydražených a zakúpených predmetov je možné uskutočniť na dobierku za zmluvnú čiastku, za každú jednotlivú vydraženú alebo zakúpenú položku. Cena za zaslanie predmetu na dobierku do zahraničia je zmluvná. Vydražené predmety budú zaslané bezodkladne po ich riadnom uhradení na bankový účet aukčnej siene spolu s dokladom o nadobudnutí vlastníctva, vrátane dokladu o uhradení vydraženého predmetu. Vydražiteľ je pri preberaní zásielky povinný riadne skontrolovať celkový stav a prípadné poškodenie zásielky (najmä neporušenosť zabalenia zásielky) ihneď pri poštovom okienku alebo pred osobou realizujúcou doručenie. Zásielku s poškodeným obalom „“ neodporúčame prevziať a vydražiteľ je povinný túto zásielku okamžite reklamovať pri poštovom okienku , či doručujúcej osobe. Aukčná sieň si vyhradzuje plné právo rozhodnúť podľa svojho uváženia, ktorý predmet môže byť doručovaný prepravcom na „dobierku“ (rozhoduje veľkosť, hmotnosť, krehkosť a historická cena predmetu), a ktorý nie, vydražiteľ teda nemá právny nárok na požadovanie doručenia poštou či iným prepravcom, vždy má plnú možnosť osobného prevzatia predmetu v sídle aukčnej siene. Aukčná spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie zásielky pri preprave diela dopravnou spoločnosťou. 

Vydražiteľ si po uhradení dražobnej ceny v plnom rozsahu a aukčnej provízie prevezme vydražené dielo v Aukčnom dome osobne. V prípade, ak prevzatie vydraženého diela osobne nebude možné, po dohode Aukčný dom zabezpečí prepravu vydraženého diela prostredníctvom dopravcu.

Vydražené diela sa pri preprave prostredníctvom dopravcu zasielajú bez rámu a sklenenej výplne, aby nedošlo k poškodeniu vydraženého diela počas prepravy, ak nie je dohodnuté inak.

Všetky náklady spojené s prepravou vydraženého diela znáša vydražiteľ.

Aukčný dom nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté na vydraženom diele od okamihu prevzatia vydraženého diela na prepravu dopravcom. V prípade poškodenia vydraženého diela dopravcom je potrebné aby si vydražiteľ uplatnil zodpovednosť za škodu priamo voči dopravcovi, ktorý doručil vydražené dielo vydražiteľovi, a to v okamihu prevzatia vydraženého diela.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Odhad, odborné určenie a popis predmetu vykonávajú odborníci Aukčnej siene ART INVEST. Údaje v popise položky sú výsledkom starostlivého preskúmania, napriek tomu nemôže byť správnosť týchto skúmaní zaručená. Mená autorov uvedené s otáznikom v popise položky sú považované za: „pravdepodobne autor – okruh autora“. Každý dražiteľ má možnosť dražený predmet prezrieť a odborne posúdiť podľa svojich skúseností a znalostí osobne počas výstavy dražených predmetov v priestoroch ART INVEST. Prípadne si môže pred dražbou predmetu zaistiť predbežný znalecký posudok od znalca, ktorého si prizve k prehliadke predmetu. ART INVEST si vyhradzuje právo neakceptovať názor takto prizvaného znalca a položku naďalej ponúkať v dražbe. Iba v prípade písomného znaleckého posudku súdneho znalca označujúceho dražený predmet ako dobovú kópiu, falzifikát a pod. s negatívnym názorom, môže ART INVEST položku z dražby vylúčiť. U umeleckých predmetov, najmä obrazov a starožitností, sa uvádzajú iba také chyby a poškodenia, ktoré ovplyvňujú umeleckú hodnotu. Tieto predmety môžu byť aj reštaurované, poškodené, nefunkčné a pod. Každý záujemca má možnosť si ponúkané predmety pred dražbou prezrieť za podmienok stanovených dražobnou vyhláškou. Reklamácie týkajúce sa, , pravosti diela, stavu a funkčnosti vydražených predmetov sú po uhradení a prevzatí predmetu prípustné do troch pracovných dní viď. podrobnejšie v kapitole PRAVIDLÁ AUKCIE
 2. Všetky služby poskytované dražobníkom na základe týchto dražobných podmienok alebo na základe zmlúv o vykonaní dražby uzatvorených s vlastníkmi dražených predmetov sa pre daňové účely považujú za poskytnuté dňom predania predmetu dražby vydražiteľovi. Vlastnícke právo na vydražený predmet prechádza na vydražiteľa momentom kompletného uhradenia predmetu a prevzatím.
 3. Uskladnenie vydražených predmetov je bezplatné po dobu prvých 14-tich dní odo dňa vydraženia. Po tejto lehote je plným právom ART INVEST požadovať na úhradu skladné 5 ,-eur plus zákonné DPH za každú položku a začatý deň. Ak vydražiteľ odmietne uhradiť skladné, nebude mu vydaný ním vydražený predmet, do tej doby, kým toto skladné neuhradí a to i v prípade, že už vydražený predmet zaplatil. Dražitelia, ktorí nedodržia podmienky aukčnej vyhlášky budú z aukcie vylúčení.
 1. Provízia galérie Art Invest v poaukčnom predaji je 33% z vyvolávacej ceny diela.

 

Akčná sieň  ART INVEST GROUP, s.r.o., Bratislava, znenie aktualizované, platné a účinné ku dňu 03. 05. 2021 a ďalej

 

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map