Aukčný poriadok on-line dražby

Aukčný poriadok ART INVEST GROUP, s.r.o.

PRAVIDLÁ INTERNETOVEJ AUKCIE

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DRAŽITEĽA

Dražiteľ musí byť osoba staršia ako 18 rokov a musí mať plnú spôsobilosť na právne úkony. Dražiteľ musí byť zamestnancom spoločnosti Allianz. Každý dražiteľ je povinný sa do aukcie riadne zaregistrovať. Overenie dražiteľa prebehne v pracovných dňoch od 12:00 do 17:00 hod.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Vydražené predmety je nutné uhradiť  bezhotovostným bankovým prevodom na príslušný bankový účet ART INVEST.

IBAN: SK41 0200 0000 0025 1763 2851

Kupujúcemu (dražiteľovi) je účtovaná aukčná provízia vo výške 50% z dosiahnutej (kladivkovej) ceny.

Vydražiteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od ukončenia dražby vydražený predmet v plnom rozsahu vrátane aukčnej provízie uhradiť. V prípade, že nebude platba za vydražený predmet podaná a pripísaná preukázateľne na bankový účet aukčnej siene do 7 kalendárnych dní od ukončenia dražby, bude dražba takéhoto predmetu označená aukčnou sieňou za tzv. zmarenú.

V prípade oneskorenej platby, ktorá bude uskutočnená po termíne splatnosti podľa aukčného poriadku, bude dražba označená za zmarenú a peniaze dotyčnému dražiteľovi budú vrátené.

 1. PREBERANIE VYDRAŽENÝCH DIEL

 

Vydražiteľ si po uhradení dražobnej ceny v plnom rozsahu a aukčnej provízie (50%) prevezme vydražené dielo v aukčnom dome osobne. Aukčná sieň nezabezpečuje dopravu vydražených diel k vydražiteľovi.

Vydražiteľ je povinný vyzdvihnúť vydražené diela do 14 dní kalendárnych dní odo dňa ukončenia aukcie.

V prípade ak diela nebudú vydražiteľom v tejto lehote prevzaté bude dražba takéhoto predmetu označená za zmarenú a to i v prípade, že diela boli uhradené. Peniaze za nevyzdvihnuté diela budú vydražiteľovi vrátené.

 

 1.       PRAVIDLÁ AUKCIE
 1. Dražené predmety sú označené a popísané vrátane uvedenia najnižšieho podania (vyvolávacia cena) na internetových stránkach aukčnej siene ART INVEST (artinvest.sk). Predmety dražené v internetovej aukcii budú vystavené najneskôr v deň aukcie v ART INVEST. Internetovou dražbou sa rozumie predaj položiek prostredníctvom webových stránok najvyššej ponuke.
 2. Aukčné predmety (exponáty) budú dražené v poradí (deň, čas), ktoré je uvedené na internetových stránkach. V prípade prihodenia 3 minút pred stanoveným časom ukončenia dražby konkrétnej položky sa čas ukončenia predlžuje o 3 minúty a to až do doby posledného (najvyššieho) prihodenia.
 3. Aukčná sieň ART INVEST si vyhradzuje plné právo jednostranne zrušiť aukciu, resp. dražbu draženého predmetu, či zmeniť jej termín z dôvodu výpadku serveru, el. prúdu či živelnej pohromy alebo v prípade závažného protiprávneho jednania vlastníka predmetu. Ďalej aukčná sieň ART INVEST neručí za problémy s pripojením k internetu na strane dražiteľa.
 4. Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani Aukčný dom a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.
  Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené. Poškodenia odpovedajúce bežnému opotrebovaniu exponátov, vzhľadom na ich vek, sa v katalógu neuvádzajú (napr. drobné poškodenia rámu, prirodzená krakeláž olejomalieb, zažltnutý papier starších grafík a kresieb, malé reštaurátorské zásahy a pod.). Pri výtvarných dielach a starožitnostiach sa bližšie špecifikujú iba tie poškodenia, ktoré ovplyvňujú umeleckú hodnotu predmetu. Diela vyhlásené za kultúrnu pamiatku budú opatrené znaleckým posudkom a je možné ich vyviezť len so súhlasom príslušných orgánov. Ponúkané predmety si je možné pred aukciou prezrieť.
 5. Dražba predmetu bude definitívne ukončená (pokiaľ neprihodí niektorý z dražiteľov) do 3 minút od posledného prihodenia. K prípadnej reklamácii poradia času a výšky prihodenia má dražiteľ možnosť nahliadnuť do histórie prihodení na webových stránkach Aukčnej siene ART INVEST. Dražiteľovi sa odporúča presne nastaviť aktuálny čas na svojom počítači. Dražiteľovi sa odporúča sledovať ID dražiteľa, ktoré je zobrazené pod draženou položkou. Pokiaľ nie je zobrazené Vaše ID pod draženou položkou, bolo Vaše prihodenie prevýšené prihodením iného dražiteľa, ktorého ID je zobrazené pod draženou položkou. V takom prípade urobte ďalšie prihodenie, pokiaľ máte o položku aj naďalej záujem. Prihodenia môžu byť ľubovoľné, ale nie nižšie, ako je minimálna výška prihodenia. Ak vykoná dražiteľ prihodenie, niekoľko sekúnd trvá, kým je prihodenie zobrazené pre všetkých dražiteľov (iba ID).
 6. Štandardná výška prihodenia k draženým položkám je automatický určovaná programom serveru, ktorý je naprogramovaný identicky s minimálnou výškou prihodenia. Ak dražiteľ urobí vyššie prihodenie k draženej položke ako je štandardné prihodenie, program nasledujúce prihodenia k tejto položke určuje ďalej v súlade s aukčnou vyhláškou (štandardné prihodenie). Ak dražiteľ vykoná vyššie prihodenie omylom, nie je možné toto prihodenie anulovať (vziať späť).
 7. Vydražiteľ je povinný (pokiaľ takto vykonané prihodenie nebude prevýšené iným dražiteľom) túto položku uhradiť.

Stanovené minimálne výšky prihodení:

 

Do 200,- eur

o 10 eur

do 5 000,- eur

o 200 eur

Do 500,- eur  

o 20 eur  

do 10 000,- eur

o 500 eur 

Do 1 500,- eur

o 50 eur 

do 35 000,- eur 

o 1000 eur 

Do 3 000,- eur  

o 100 eur

od 35 000,- eur

o 2000 eur 

 

 1. Dražiteľ je povinný dodržať postup úhrady vydraženého predmetu podľa vyhlášky Aukčnej siene ART INVEST a tohto dražobného poriadku a aukčných podmienok.

                                                   

 • DRAŽBA NA LIMIT (program draží za Vás)
 1. Každý zaregistrovaný dražiteľ môže využiť tzv. „dražbu na limit“. Tento spôsob dražby je vhodný pre dražiteľov, ktorí sa nemôžu aktívne zúčastniť dražby predmetu z časových dôvodov, a tiež preto, že každá položka sa môže dražiť aj o niekoľko hodín dlhšie, ako je plánovaný čas ukončenia dražby. V takom prípade sú dve možnosti, ako sa zúčastniť dražby na limit. Prvou je navštíviť našu Aukčnú sieň, kde Vás zaregistrujeme a vyplníme dražbu na limit na položky, o ktoré máte záujem. Druhou možnosťou je vyplnenie limitu priamo na artinvest.sk.
 2. Cieľom tohto spôsobu dražby je skvalitniť priebeh internetových dražieb (aukcií) prebiehajúcich na našich webových stránkach. Dražba na limit je výhodná pre široký okruh dražiteľov. Hlavnou prednosťou je, že dražiteľ nemusí po vyplnení „dražby na limit“ neustále sledovať, či nebolo jeho prihodenie prevýšené iným dražiteľom, a taktiež nie je (do určitej výšky limitu) povinný vopred skladať finančnú zálohu „dražby na limit“. Maximálna výška limitu je záväzná a dražiteľ je povinný konečnú cenu plus províziu Aukčnej sieni uhradiť do 7 dní od okamihu vydraženia podľa podmienok dražobného poriadku. 
 3. Maximálna výška limitnej ceny podaná niektorým z dražiteľov na konkrétnu položku bude zverejnená v histórii prihodení až v momente prevýšenia tejto maximálnej limitnej ceny iným dražiteľom. V priebehu a na konci dražby bude verejne zobrazené iba ID dražiteľa s nápisom "LIMIT", ktorý označuje dražbu na limit a čas podania limitu. Maximálna výška podaných limitov nebude verejne zobrazená (do momentu prevýšenia tejto maximálnej ceny). Po ukončení dražby bude archivovaná v databáze Aukčnej siene pre prípadnú spätnú kontrolu v prípade žiadosti niektorého zo zaregistrovaných dražiteľov.
 4. Pokiaľ na rovnakú položku v dražbe budú podané dva limity s totožnou limitnou čiastkou, bude program, ktorý zaisťuje priebeh dražby, uprednostňovať limit, ktorý bol podaný ako prvý. Neskôr pridanému limitu sa do histórie prihodení zapíše výška jeho podaného limitu a limitu, ktorý bol podaný ako prvý automaticky program vykoná jedno prihodenie nad druhý rovnako vysoký limit (viď. ďalej).
 5. Dražiteľ je po každom podaní limitu povinný skontrolovať či je pod draženou položkou jeho identifikačné číslo (ID). Pokiaľ sú podané dve prihlášky „dražba na limit“ s identickou maximálnou limitnou cenou na položku, program vykoná jedno prihodenie cez limit iba prvému zaregistrovanému limitu. Rozhoduje teda presný čas a deň, kedy bol limit odoslaný aukčnej sieni na zaregistrovanie. Prvá zaregistrovaná prihláška má automaticky prednosť, pokiaľ v priebehu dražby nebude o túto položku záujem zo strany ostatných dražiteľov, ktorí maximálnu výšku ceny „dražby na limit“ môžu prevýšiť. Maximálna výška limitu na každú položku v dražbe na webových stránkach Aukčnej siene nie je zverejnená do doby identického alebo vyššieho prihodenia od iného dražiteľa. V histórii prihodení je iba identifikačné číslo dražiteľa (ID) a nápis LIMIT , ktorý označuje spôsob dražby na limit.
 6. Ak sa stane, že na jednu položku sú dva a viac limitov, program vyberie vždy dve najvyššie ponuky a spustí automaticky dražbu predmetu až do prihodenia druhej najvyššej ponuky.
 7. Pokiaľ bol dražiteľov limit prekonaný, môže zvýšiť svoj limit alebo ďalej prihadzovať osobne. Dražiteľ môže v priebehu dražby kedykoľvek zvýšiť svoj predchádzajúci limit.

 

Príklad: (dražba na limit)

 

Pokiaľ má dražiteľ záujem napr. o položku s vyvolávacou cenou 600,-eur , má možnosť zvážiť, koľko je ochotný maximálne za túto položku ponúknuť  v dražbe. Ak sa rozhodne napr. pre maximálnu čiastku 2 000,-eur, tak vloží limit na našich webových stránkach 2 000,-eur . Po odoslaní limitu program automaticky uskutoční prihodenie vyššie než predchádzajúce pri tejto položke alebo zaháji jej dražbu. Ak uskutoční niektorý z dražiteľov prihodenie, ktorým prevýši limit, program okamžite uskutoční prihodenie, pokiaľ mu to maximálna výška stanoveného limitu dovoľuje. Pokiaľ je aktuálna cena 1 500,-eur , tak toto prihodenie uskutočnil program automaticky proti inému dražiteľovi, ktorý učinil prihodenie 1 450,-eur . Pokiaľ nikto z dražiteľov neprevýši čiastku 1 500,-eur , získava dražiteľ (účastník dražby na limit) túto položku za 1 500,-eur  plus provízia Aukčnej siene vrátane DPH. Konečná cena položky je ovplyvnená záujmom či nezáujmom ostatných dražiteľov. Za účelom kontroly prihodení je pri každej draženej položke na vyžiadanie možnosť nahliadnutia do histórie prihodení.

 

 1. Ak prihodí na predmet v priebehu dražby ktorýkoľvek z dražiteľov, ktorý nedraží na limit alebo bol jeho limit prekonaný, také prihodenie, ktoré bude identické ako najvyšší maximálny limit za tento predmet, program bude automaticky vykonávať jedno prihodenie cez stanovenú limitnú čiastku. Vydražiteľ tejto položky je povinný uhradiť Aukčnej sieni maximálnu cenu limitu (dražba na limit) plus jedno prihodenie Aukčnej sieni v prípade, že nebude toto jedno prihodenie cez limit uskutočnené iným dražiteľom, ktorý položku vydraží, uhradí a prevezme ako bezchybnú.

 

Príklad: (prihodenie navyše)

 

Vyvolávacia cena položky je  300,-eur . Maximálny podaný limit je 600,-eur  a aktuálna cena v dražbe je 600,- eur , avšak túto čiastku prihodil iný dražiteľ. Prihodenie (pri dražbe na limit), ktoré uskutoční program musí byť z 600,- eur na  650,-eur , tak, aby boli splnené podmienky „dražba na limit“ zo strany Aukčnej siene ART INVEST. Program automaticky registruje výšky maximálnych limitov tak, aby rozlíšil, kedy je nutné vykonať jedno prihodenie nad stanovený limit. V prípade, že dražiteľ vydraží niektorú z položiek, program do niekoľkých minút zašle automaticky e-mail o vydražení položky s celkovou cenou vrátane provízie Aukčnej siene ART INVEST.

 

 1. V prípade, že nastanú akékoľvek technické problémy v priebehu dražby s pripojením, či programom na serveri, môže Aukčná sieň položky vyňať a anulovať prihodenia, prípadne položky zaradiť do dražby v náhradnom termíne.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Aukčný dom nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté na vydraženom diele od okamihu prevzatia vydraženého diela na prepravu dopravcom ktorého si určí vydražiteľ. Všetky náklady spojené s prepravou vydraženého diela znáša vydražiteľ.

 

 

 

 

Akčná sieň  ART INVEST GROUP, s.r.o., Bratislava, znenie aktualizované, platné a účinné ku dňu 07. 07. 2022.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map